Obiekty Genetyki Leśnej

Zakres działalności Arboretum Leśnego im. Prof. Stefana Białoboka określa Statut ustanowiony dniu 12.09.1995 zarządzeniem nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Zgodnie ze statutem Arboretum ma realizować następujące cele i zadania:

1. Gromadzenie, utrzymywanie, rozwój i ocena udokumentowanych kolekcji polskich drzew doborowych;

2. Zakładanie, prowadzenie i uprawa plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych gatunków drzew leśnych;

3. Uprawa drzewostanowa obcych gatunków drzew na powierzchniach doświadczalnych, w celu oceny ich przydatności dla polskiej gospodarki leśnej;

4. Ochrona ex situ zasobów genowych gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem na terenie Polski;

5. Aklimatyzacja nowych gatunków i odmian roślin;

6. Współpraca z innymi placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą;

7. Edukacja przyrodniczo-leśna na poziomie podstawowym, średnim i wyższym;

8. Produkcja materiału roślinnego na potrzeby własne, jednostek PGL Lasy Państwowe i społeczeństwa.

Arboretum Leśne posiada duże doświadczenie w dziedzinie rozmnażania roślin o specyficznym charakterze (klony drzew matecznych, gatunki o wysokiej wartości biocenotycznej, gatunki o specyficznym cyklu rozmnażania).

Problematyka nasiennictwa, selekcji i genetyki drzew leśnych oraz ochrony leśnych zasobów genowych należy do priorytetowych zadań Arboretum leśnego. Ma to odzwierciedlenie w liczbie i wielkości obiektów genetyki leśnej, które zostały tutaj ulokowane.