Regulamin Arboretum

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 27.12.2012r.

 

 

REGULAMIN

Arboretum Leśnego im. prof. S. Białoboka w Nadleśnictwie Syców

 

Rozdział I

Umocowania prawne powołania jednostki

§ 1.

Arboretum Leśne im. prof. S. Białoboka w nadleśnictwie Syców zostało ustanowione w oparciu o zapisy następujących dokumentów:

1. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. wraz z późn. zm.

2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z późn. zm.

3. Zezwolenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 30 listopada 1993 r. (znak sprawy: H-714-7/93),

4. Decyzja Nr 12/94 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 30.12.1994r. w sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 1995r. w obrębie Syców na bazie Gospodarstwa nasienno-selekcyjnego Ślizów Arboretum Leśnego im. Prof. Stefana Białoboka w Ślizowie z jednoczesną zmianą granicy leśnictwa Ślizów.

5. Zarządzenie nr 18Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 12.09.1995 r. w sprawie nadania statutu Arboretum Leśnemu im Prof. Stefana Białoboka w Sycowie, (znak sprawy: D0-111-61/95).

6. Zezwolenie na prowadzenie działalności ogrodu botanicznego – Decyzja Ministra Środowiska znak sprawy: DOPogiz210-59-59470/06/klz dnia 19 marca 2006r.

7. Zarządzenie nr 11/2009 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 16 grudnia 2009 r.znak sprawy N -013-6/2009w sprawie podziału nadleśnictwa Syców na leśnictwa.

8. Zarządzenie nr 4 Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia ramowego Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Syców.

9. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XIX/241/07 z dnia 29.11.2007r., wyłączająca teren arboretum z obwodu łowieckiego.

 

Rozdział   II

Zarządzanie i organizacja

§ 2.

1. Arboretum Leśne im. prof. S. Białoboka w Nadleśnictwie Syców, zwane dalej "Arboretum leśnym", jest leśnictwem w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa Syców.

2. Nadzór nad działalnością Arboretum leśnego sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców.

3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców realizuje nadzór nad Arboretum leśnym przy pomocy Zastępcy Nadleśniczego, który jest bezpośrednim przełożonym Leśniczego arboretum.

4. Nadleśniczy inicjuje oraz nadzoruje działalność Arboretum leśnego oraz koordynuje działania Leśniczego arboretum z innymi działami Nadleśnictwa Syców.

5. Nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje, obowiązujące na obszarze Arboretum leśnego regulujące jego działalność.

6. Arboretum leśnym kieruje Leśniczy, powoływany i odwoływany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców.

7. Do obowiązków leśniczego należy realizacja celów i zadań obejmujących w szczególności:

a) Realizacja całokształtu prac związanych prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie Arboretum leśnego,

b) Realizacja zadań związanych z planowym gromadzeniem zasobów genowych roślin,

c) Realizacja zadań związanych ze specjalistyczną produkcją szkółkarską,

d) Przygotowywanie projektów wniosków gospodarczych, harmonogramów prac, koncepcji oraz planów rozwojowych,

e) W ramach odrębnych upoważnień i pełnomocnictw, reprezentowanie Nadleśniczego Nadleśnictw Syców w sprawach związanych z prowadzeniem działalności ogrodu botanicznego, procedur związanych z obrotem materiałem roślinnym oraz ochroną prawną własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo- technicznych w kraju i za granicą.

f) Prowadzenie dokumentacji leśnictwa Arboretum zgodnie z wymogami Instrukcji kancelaryjnej i Regulaminu kontroli wewnętrznej Nadleśnictwa Syców,

g) Prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z wymogami zezwolenia na prowadzenie działalności ogrodu botanicznego,

h) Nadzór nad kolekcjami roślin, w tym prowadzenie hodowli roślin w warunkach odpowiadających ich potrzebom biologicznym,

i) Prowadzenie i organizowanie działalności edukacyjnej realizowanej w ramach zezwolenia na działalność ogrodu botanicznego,

j) Organizowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych oraz praktyk zawodowych,

k) Składanie Nadleśniczemu Nadleśnictwa Syców sprawozdań z działalności Arboretum leśnego,

l) Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Naukowej Arboretum leśnego,

m) Przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania projektów i wniosków w sprawach należących do zakresu jej działania oraz sprawozdań związanych ze statutową działalnością.

 

Rozdział  III

Zakres działalności

§ 3.

1. Arboretum, realizuje zadania gospodarki leśnej z głównym celem zachowywania leśnych zasobów genowych.

2. W zakresie realizacji tego celu znajdują się działania:

a) Ochrona i zachowanie zasobów genowych drzew leśnych w postaci kolekcji klonów drzew matecznych, drzew zachowawczych i innych cennych egzemplarzy drzew,

b) Ochrona i zachowanie zasobów genowych gatunków roślin prawnie chronionych, ginących i zagrożonych poprzez gromadzenie kolekcji tych roślin w postaci upraw ex situ oraz realizację zadań związanych z programami ich ochrony i reintrodukcji,

c) Tworzenie kolekcji dendrologicznych poprzez aklimatyzację i hodowlę obcych i nowych dla flory Polski taksonów drzew i krzewów oraz ich uprawę na udokumentowanych powierzchniach doświadczalnych,

d) Specjalistyczna produkcja materiału roślinnego z Leśnego Materiału Podstawowego na potrzeby PGL Lasy Państwowe,

e) Hodowla materiału szkółkarskiego drzew i krzewów ozdobnych i cennych biocenotycznie na potrzeby własne Nadleśnictwa Syców, jednostek organizacyjnych PGL Lasy Państwowe i na zewnątrz.

f) Uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych przez ogrody botaniczne, arboreta i inne instytucje naukowo-badawcze w tym udostępnianie kolekcji roślin w ramach wymiany nasion, części roślin i sadzonek roślin,

g) Prowadzenie prac związanych z doświadczalnictwem leśnym ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i wdrażania udoskonalonych metod rozmnażania i hodowli roślin,

h) Prowadzenie działalności szkoleniowej w postaci szkoleń i pokazów specjalistycznych, praktyk uczniowskich i studenckich oraz uczestniczenie w programie stażów zawodowych realizowanych na terenie Nadleśnictwa Syców,

i) Prowadzenie działalności edukacyjnej ogrodu botanicznego poprzez popularyzację i przekazywanie wiedzy botanicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony gatunkowej roślin i grzybów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

j) Uczestniczenie w działaniach edukacyjnych nadleśnictwa Syców w dziedzinie popularyzacji wiedzy przyrodniczo-leśnej w ramach działalności Leśnego Kompleksu Promocyjnego.

k) Produkcji materiału roślinnego na potrzeby własne, potrzeby jednostek organizacyjnych PGL Lasy Państwowe oraz innych instytucji zlecających taką produkcję,

l) Odpłatnego udostępnienia terenu Arboretum leśnego do celów rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych, promocyjno-reklamowych i kulturalnych,

m) Sprzedaży nadwyżek produkcyjnych roślin,

n) Promocji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Syców.

 

Rozdział  IV

Gospodarka finansowa

§ 4.

1. Gospodarka finansowa Arboretum leśnego prowadzona jest przez Nadleśnictwo Syców.

 

Rozdział  V

Rada Naukowa Arboretum leśnego

§ 5.

1. W Arboretum leśnym działa Rada Naukowa będąca organem doradczym i opiniodawczym Nadleśniczego w kwestiach merytorycznych związanych ze statutową działalnością Arboretum leśnego.

2. Członków Rady Naukowej powołuje i odwołuje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w trybie Zarządzenia.

 

Rozdział  VI

Udostępnianie Arboretum leśnego do celów turystyczno-rekreacyjnych

§ 6.

1. Arboretum leśne jest udostępniane w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

2. Szczegółowe terminy otwarcia Arboretum leśnego do zwiedzania w sezonie wiosenno-letnim określane są w drodze Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców i podawane do wiadomości na tablicach informacyjnych Arboretum leśnego oraz na stronie WWW. Arboretum leśnego.

3. Godziny otwarcia Arboretum leśnego ustalane są przez Leśniczego Arboretum leśnego i podawane do wiadomości na tablicach informacyjnych Arboretum leśnego oraz na stronie WWW. Arboretum leśnego.

§ 7.

1. Wstęp do Arboretum leśnego jest odpłatny.

2. Cennik wstępu i zasady przyznawania biletów ulgowych są ustalane Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców.

3. Od wnoszenia opłat za wstęp na teren Arboretum leśnego zwolnieni są:

a)  Dzieci do lat 7,

b)  Uczestnicy i opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych dzieci i młodzieży,

§ 8.

1. W Arboretum leśnym zabronione jest wjeżdżanie, wprowadzanie i poruszanie się wszelkimi pojazdami, w tym rowerami, za wyjątkiem wózków inwalidzkich i wózków dla dzieci.

2. Przebywanie w Arboretum leśnym w czasie burz i silnych wiatrów dozwolone jest na własną odpowiedzialność zwiedzających.

§ 9.

1. Na terenie Arboretum leśnego zabronione jest:

a) Przebywanie osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków odurzających.

b) Wprowadzanie zwierząt.

c) Palenie tytoniu.

d) Wykopywanie, niszczenie, łamanie i zrywanie roślin.

e) Niszczenie i przemieszczanie wszelkich urządzeń trwałych i przenośnych (ławki, etykiety, głazy itp.).

f) Zaśmiecanie terenu.

g) Zanieczyszczanie zbiorników wodnych, kąpiel i łowienie ryb.

h) Płoszenia, chwytania ptactwa i zwierzyny.

i) Wszelkiego zakłócania ciszy, w tym używania radioodbiorników.

j) Uprawianie sportów mogących przyczynić się do dewastacji ogrodu lub zakłócania spokoju zwiedzającym.

k) Rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia poza miejscami wyznaczonymi i oznakowanymi.

l) Wchodzenie i przebywanie na wyłączonych ze zwiedzania terenach Arboretum leśnego oznakowany znakami „Zakaz wstępu".

2. Ponadto bez zgody Leśniczego arboretum zabrania się:

a) Zbierania i zrywania grzybów, owoców runa i roślin w tym liści, nasion, owoców, szyszek, zarodników i innych części roślin.

b) Urządzania imprez, organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy itp.

c) Prowadzenia działalności handlowej oraz umieszczania reklam na terenie Arboretum leśnego.

d) Wykonywania fotografii i filmów dla celów reklamowych i komercyjnych.

e) Przebywania w Arboretum leśnym po jego zamknięciu.

3. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pobytu w okolicach zbiorników wodnych, chodzenia po pomostach i ogrodach skalnych.

4. Należy zachować szczególną ostrożność przy roślinach oznakowanych, jako parzące i trujące.

5. Arboretum leśne nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką.

7. Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień regulaminu należy do Leśniczego arboretum oraz innych pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Syców.

8. Arboretum leśne jest obiektem użyteczności publicznej. Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie wszystkich krajowych przepisów prawa dotyczących zachowania na terenie obiektów użyteczności publicznej.

9. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawach:

- kodeks wykroczeń,

- o lasach

- o ochronie przyrody.

- o ochronie i kształtowaniu środowiska,

- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 

Rozdział VlI

Udostępnianie Arboretum leśnego do celów naukowo-badawczych

§ 10.

1. Arboretum leśne jest miejscem prowadzenia prac badawczych wynikających z obowiązków ustawowych oraz zapisów statutowych.

2. W Arboretum leśnym mogą być prowadzone badania naukowe realizowane na podstawie umów i porozumień na warunkach uzgodnionych każdorazowo z Nadleśniczym Nadleśnictwa Syców.

3. Osoby prowadzące badania wymienione w p.1 oraz ich współpracownicy biorący udział w badaniach zobowiązani są do:

a) Zastosowania metod badań i sposobów pobierania materiału ograniczających do niezbędnego minimum straty w kolekcji.

b) Przekazania do biblioteki Arboretum leśnego wyników swoich prac z prawem do nieodpłatnego wykorzystania ich w działalności Arboretum leśnego wynikającej z zapisów ustawowych i Statutu Arboretum leśnego.

§ 11.

1. Arboretum leśne zapewnia prowadzącym badania wymienionym w § 10 punkt 2 oraz ich współpracownikom biorącym udział w badaniach:

a) Prawo bezpłatnego wstępu do Arboretum leśnego w czasie prowadzenia badań i obserwacji we właściwych dla nich terminach.

b) Pomoc odpowiedzialnych merytorycznie pracowników Arboretum leśnego w dostępie do przedmiotu badań.

c) Uzgodnienie terminów i zakresu prac pielęgnacyjnych dotyczących przedmiotu i miejsca badań w sposób niekolidujący z metodyką badań.

d) Dostęp do dokumentacji ogrodu.

 

Rozdział  VlII

Udostępnianie Arboretum leśnego do celów dydaktycznych i edukacyjnych

§ 12.

1. Arboretum leśne jest miejscem prowadzenia edukacji przyrodniczej poprzez popularyzację i przekazywanie wiedzy botanicznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz ochrony różnorodności biologicznej.

2. Edukacja przyrodnicza prowadzona jest w sposób w bierny poprzez udostępnienie kolekcji Arboretum leśnego oraz w sposób czynny poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych.

3. Zajęcia edukacyjne prowadzone na terenie Arboretum leśnego odbywają się wg poniższych zasad:

a) Zajęcia dla grup specjalistycznych, to jest: grup branżowych, studentów oraz przedstawicieli innych organizacji i instytucji z wyłączeniem instytucji oświatowo-wychowawczych są organizowane i realizowane przez Leśniczego arboretum lub pracowników przez niego oddelegowanych.

b) Zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych dzieci i młodzieży wraz z opiekunami są realizowane przez pracownika ds. edukacji przyrodniczo-leśnej oddelegowanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców w ramach działalności edukacyjnej jednostek Leśnego Kompleksu Promocyjnego.

c) Uczestnicy zajęć edukacyjnych wymienionych w § 13. punkt. 3 a),b) są zwolnieni z wnoszenia opłat za wstęp do Arboretum leśnego oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych.

4. Termin, temat i wymagania zajęć edukacyjnych dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży uzgadnia się telefonicznie z pracownikiem ds. edukacji przyrodniczo-leśnej. Pisemna rezerwacja terminu jest wiążąca dla Arboretum leśnego wyłącznie po telefonicznym potwierdzeniu. Jeśli grupa opóźnia przybycie o więcej niż 45 min. od ustalonej godziny rozpoczęcia zajęć, Arboretum leśne nie gwarantuje ich przeprowadzenia.

5. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie odpowiada opiekun grupy podpisując stosowne oświadczenie.

6. Opiekun grupy zobowiązany jest przekazać swoje dane personalne oraz dane statystyczne dotyczące kierowanej przez niego grupy do rejestru działalności edukacyjnej prowadzonego przez pracownika ds. edukacji przyrodniczo-leśnej.

7. Opiekun grupy jest zobowiązany poinformować prowadzącego zajęcia o przypadkach alergii, niepełnosprawności i innych istotnych faktach dotyczących grupy najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku braku takiej informacji Arboretum leśne nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestników wynikające z kontaktu z roślinami lub niedostosowania trasy do możliwości zwiedzających.

8. Opiekun grupy jest zobowiązany wyegzekwować od członków grupy zachowanie rygoru szczególnej ostrożności w bezpośrednim sąsiedztwie roślin oznakowanych, jako parzące i trujące.

9. W przypadku rażącego naruszania regulaminu Arboretum leśnego przez uczestników zajęcia ulegają przerwaniu, a grupa może być usunięta z Arboretum leśnego bez zwrotu poniesionych kosztów.

 

Rozdział  IX

Przypisy końcowe

§ 13.

1. Regulamin Arboretum leśnego nadaje Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców.

2. Zmiany w Regulaminie Arboretum leśnego mogą być wykonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążąca jest decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców.

4. Regulamin wchodzi zastosowania z dniem podpisania.